Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy cudzoziemiec, który ma kartę czasowego pobytu może otwierać dzałalność gospodarczą i w tym celu wziąć pożyczkę ?

Odpowiedź

Weryfikujemy jeszcze zakres grona cudzoziemców, którzy mogą otwierać w Polsce działalność gospodarczą, nasza odpowiedź zostanie więc uzupełniona w ciągu najbliższych dni. Niewątpliwie, jak wynika z poniższej listy, jest to szerokie grono.

Polskie prawo przewiduje, że cudzoziemcy z grup wymienionych niżej, którzy chcą otworzyć działalność gospodarczą (tak więc cudzoziemcy z poniższej listy mają prawo otwierać tę działalność), mają prawo do jednorazowej pożyczki na ten cel, pod warunkiem, że są zarejestrowani jako osoby bezrobotne i spełniają inne wymogi stawiane obywatelom polskim (np. dotyczące wieku).

Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy informuje, którzy cudzoziemcy podlegają przepisom tej ustawy, a więc mają prawo ubiegać się o status osoby bezrobotnej i ubiegać się o wspomnianą pożyczkę. Są to:

 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,
 • obywatele państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
 • osoby posiadające w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
 • osoby posiadające w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt tolerowany,
 • osoby, którym udzielono w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej,
 • osoby posiadające w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na osiedlenie się,
 • osoby posiadające w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • osoby posiadające w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170),
 • osoby posiadające w Rzeczypospolitej Polskiej jako członkowie rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 lub art. 54 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (wspomniany artykuł i wymienione w nim grupy cudzoziemców można znaleźć na stronie http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20031281175&type=3&name=D20031175Lj.pdf),
 • osoby korzystające w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
 • cudzoziemców ubiegających się w Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie statusu uchodźcy, którym po upływie roku od dnia złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy nie została wydana decyzja w pierwszej instancji i przyczyna przedłużenia postępowania nie leży po ich stronie (od 29 maja, w związku z nowelizacją przepisów ten okres zostaje skrócony do pół roku);
 • cudzoziemców - członków rodzin cudzoziemców, o których mowa w powyższych punktach;
 • cudzoziemców - członków rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemców, którym właściwy organ udzielił zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst Ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy można znaleźć na stronie http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20040991001&type=3&name=D20041001Lj.pdf

Cudzoziemiec może także ubiegać się o pożyczkę w banku - każdy bank posiada jednak w tej kwestii własne przepisy. Udzielając pożyczek, banki z reguły starają się zapewnić sobie gwarancję jej zwrotu - można oczekiwać, że cudzoziemcy o nieustabilizowanej sytuacji finansowej w Polsce mogą mieć z uzyskaniem pożyczki w banku trudności - choć każdy wniosek o pożyczkę będzie przez bank oceniany indywidualnie.

Polskie Forum Migracyjne dziękuje serdecznie Panu Markowi Romanowi z Urzędu Pracy miasta stołecznego Warszawy za pomoc w udzieleniu tej odpowiedzi.


Data odpowiedzi:

2008-08-07 09:59:13

Komentarze

2019-07-04 13:43
Aby usunąć, wpisz hasło:

Dzień dobry,    Szukasz pożyczki? jeśli tak, skontaktuj się z: rgarret2244@gmail.com lub Whatsapp + 60-16-248-3018, aby uzyskać więcej informacji, jeśli zainteresowany tak odpowiedzieć z powrotem jak najszybciej.. Dziękuję Ci... Od Robina Garreta

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii