Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Dzień dobry. Mój mąż obywatel Ukrainy przebywa w Polsce na karcie stałego pobytu, pracuje legalnie od 5 lat (oczekuje na Kartę Polaka), może założyć działalność gospodarczą w celu zatrudnienia mnie również obywatelki Ukrainy( niestety w dalszym ciągu na karcie czasowego pobytu). Dodam że byliśmy już małżeństwem przyjeżdżając do Polski, mieszkamy wspólnie z teściami Polakami w ich domu, w Polsce urodziły się nasze dwie córki(mamy ubezpieczenie zdrowotne z męża pracy).Czy w związku z tym będzie musiał starać się o pozwolenie na pracę dla mnie?.

Odpowiedź

Kwestie związane z wykonywaniem pracy w Polsce przez cudzoziemców regulują przepisy

 • Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Kwestie związane z wykonywaniem pracy w Polsce przez cudzoziemców regulują przepisy
 • Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 • Rozporządzenia Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków w których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na prace cudzoziemców
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca.

W opisanej przez Panią sytuacji znaczenie może mieć art. 87 ust. 2 punkt 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zgodnie z którym z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony cudzoziemiec, będący małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i ust. 1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego.

Kategorie cudzoziemców wymienione w art. 87 ust. 2 pkt 1 i ust. 1 pkt 1-6 to:

 • 1) posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 2) ochronę uzupełniają w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 3) posiadający zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 4) posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 5) posiadający zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 6) korzystający z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;

Kluczową kwestią by określić, czy na podstawie cytowanych przepisów może Pani wykonywać pracę bez zezwolenia jest to na jakiej podstawie udzielone zostało Pani zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym Pani pisze (na podstawie tego zezwolenia możliwe jest otrzymanie karty pobytu).

Jeśli zostało ono udzielone w związku z art. 53 ust. 1 punkt 9 ustawy o cudzoziemcach, a więc w związku z małżeństwem, wtedy nie ma potrzeby ubiegania się o zezwolenie na zatrudnienie Pani.

Jeśli natomiast przebywa Pani w Polsce na innej podstawie, a więc Pani karta nie została wydana w związku z tym, iż jest Pani małżonką cudzoziemca posiadającego w Polsce zezwolenie na osiedlenie, to będąc obywatelką Ukrainy może zostać Pani legalnie zatrudniona na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (podstawa prawna to: §1 pkt 1g i 1h Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę).

Oświadczenie takie osoba pragnąca Panią zatrudnić powinna zarejestrować we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy. Wadą takiego rozwiązania jest to, że pracę na tej podstawie mogłaby Pani wykonywać jedynie przez pół roku. Jednak już po upływie 3 miesięcy zatrudniająca Panią osoba będzie miała szansę na uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca, bez konieczności przeprowadzania testu rynku pracy (podstawa prawna: §3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczególne warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców).

Opracowanie: Karol Templin, doradca integracyjny Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Data odpowiedzi:

2010-03-08 11:01:08

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii