Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Jak wygląda kwestia osób niepełnosprawnych, które uzyskają ochronę uzupełniającą lub status uchodźcy? Na jaką pomoc po zakończeniu procedury mogą liczyć i co powinni uczynić aby ją uzyskać?

Odpowiedź

Znowelizowana niedawno ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r.(Dz.U. z dnia 2 lipca 2008r. nr 115 poz. 728) przewiduje w art. 5, że cudzoziemcy zamieszkali w Polsce, którzy przebywają na terytorium RP m.in. na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej mają prawo do świadczeń pomocy społecznej.

Cudzoziemcy z ochroną uzupełniającą albo statusem uchodźcy mają więc prawo m.in. do zasiłków stałych i okresowych, które mogą być wypłacane osobom niepełnosprawnym (ważnym kryterium przyznania tych zasiłków jest mały dochód - mówią o tym art. 37 i art. 38 ustawy). Niepełnosprawni cudzoziemcy, którzy uzyskali w Polsce wspomniany status prawny, mają prawo do pomocy w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, jeśli ich sytuacja zdrowotna tego wymaga, albo do opieki specjalistycznej w miejscu zamieszkania i wsparcia socjalnego, jeśli nie wymagają całodobowej opieki.

Ważny dla rodzin cudzoziemskich może też być zapis dotyczący prawa do pomocy dla opiekuna osoby niepełnosprawnej (art. 42 ustawy). Opiekun taki, pod pewnymi warunkami, ma prawo do wsparcia w formie opłacenia składek rentowych i emerytalnych przez lokalny urząd gminy.

Za świadczenie pomocy socjalnej osobom niepełnosprawnym odpowiedzialne są gminy. Sugerujemy jednak, aby pierwsze kroki po skończeniu procedury azylowej cudzoziemcy kierowali mimo to do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Są to instytucje odpowiedzialne za programy integracyjne dla osób objętych w Polsce ochroną międzynarodową. Przez pierwszy rok pobytu w Polsce uchodźcy i osoby z ochroną uzupełniającą korzystają z tzw. indywidualnych programów integracji, które obejmują wsparcie finansowe i pomoc o charakterze szkoleniowo-doradczym. Programy te powinny odpowiadać na realne potrzeby cudzoziemców i uwzględniać ich sytuację, także zdrowotną. Ich celem jest wsparcie cudzoziemców w usamodzielnianiu się w Polsce. Programy osób niepełnosprawnych powinny służyć temu samemu - szukaniu trwałych rozwiązań dla konkretnej sytuacji konkretnej osoby.

Wiadomo powszechnie, że system pomocy społecznej nie zawsze działa w Polsce, jak należy. Ustawa o pomocy społecznej mówi, że zasiłek stały dla osoby potrzebującej nie może być niższy niż 30 złotych miesięcznie, a okresowy - nie niższy niż 20 złotych. To nie są kwoty umożliwiające przeżycie.

- W praktyce zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych wynoszą około 420 złotych - mówi Małgorzata Gebert, szefowa Centrum Pomocy Uchodźcom Polskiej Akcji Humanitarnej - Niepełnosprawni uchodźcy (i osoby z ochroną uzupełniającą) mają w Polsce takie same prawa do pomocy dla osób niepełnosprawnych, jak Polacy. Są uchodźcy, którzy z takiej pomocy korzystają: mają przyznane grupy inwalidzkie, zasiłki i renty.


Data odpowiedzi:

2008-08-07 14:59:21

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii