Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

Czy osoba ze statusem uchodźcy, aby uzyskać środki z programu integracyjnego musi wyprowadzić się z ośrodka, podobnie jak osoba z ochroną uzuzpełniającą?

Odpowiedź

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o ochronie cudzoziemców z 2003 r., kilkakrotnie nowelizowana oraz ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r., także niedawno nowelizowana) cudzoziemiec musi opuścić ośrodek dla uchodźców, aby mieć prawo ubiegać się o pomoc integracyjną. Dotyczy to zarówno uchodźców, jak cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą.

Nowelizacja przepisów z maja 2008 roku przewiduje, że pomoc integracyjna dla cudzoziemca przebywającego w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy dopiero wtedy, gdy cudzoziemiec opuści ten ośrodek (art. 91.10 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r.).

Jednocześnie, nowe przepisy wprowadziły możliwość udzielenia uchodźcom i osobom objętym ochroną uzupełniającą pomocy finansowej, gdy jest to konieczne do przygotowania cudzoziemca do prowadzenia samodzielnego życia poza ośrodkiem po otrzymaniu decyzji o nadaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej albo zgody na pobyt tolerowany (art. 72.1 ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw z 18 marca 2008 r.).

Przepisy tworzą więc nowe możliwości - pozwalają na udzielenie cudzoziemcom objętym ochroną pomocy finansowej po otrzymaniu decyzji (na co najwyżej dwa miesiące). W ten sposób osoby objęte ochroną mają możliwość samodzielnie wynająć mieszkanie i wyprowadzić się z ośrodka - jednocześnie zyskując możliwość ubiegania się o pomoc integracyjną.

Polskie prawo dopuszcza możliwość pozostania w ośrodku tylko dwa miesiące po uzyskaniu decyzji w sprawie nadania albo odmowie nadania ochrony w Polsce. Uznany uchodźca traci więc prawo do pobytu w ośrodku, gdy uzyskuje status - niezależnie od tego, czy zamierza korzystać z pomocy integracyjnej, czy nie.

Warto zauważyć, że znakomita większość ośrodków dla osób ubiegających się o status uchodźcy - to ośrodki wynajmowane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców od prywatnych właścicieli. Dosyć powszechne jest więc, że po uzyskaniu statusu uchodźcy albo pobytu tolerowanego (czy ochrony uzupełniającej) cudzoziemcy samodzielnie wynajmują pokoje w tych ośrodkach, i płacą za nie czynsz.

Takie osoby nadal mieszkają więc w ośrodkach dla uchodźców - ale już na innych zasadach. Polska nie pokrywa kosztów ich pobytu, nie opłaca też wyżywienia i nie zapewnia innych świadczeń przysługujących cudzoziemcom w czasie oczekiwania na decyzję w sprawie nadania statusu uchodźcy.

- Taka sytuacja traktowana jest przez nas jak mieszkanie poza ośrodkiem - mówi Agata Kaczmarska, pracownik socjalny Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

- Ważne jednak, żeby cudzoziemiec faktycznie miał indywidualną umowę z właścicielem ośrodka i przebywał w nim zgodnie z prawem - zaznacza Agata Kaczmarska. - Spotykamy się z sytuacjami, gdy uznani uchodźcy albo osoby z ochroną uzupełniającą przebywają na terenie ośrodka nielegalnie, wprowadzając się do pokoju krewnych albo znajomych. Te osoby nie mogą otrzymać pomocy integracyjnej, dopóki z ośrodka się nie wyprowadzą, przepisy mówią o tym jednoznacznie.

- Samodzielne wynajmowanie przez uchodźcę czy osobę z ochroną uzupełniającą pokoju w ośrodku nie jest natomiast żadną przeszkodą w ubieganiu się o pomoc integracyjną - podkreśla Agata Kaczmarska.

Ważne też, żeby pamiętać o obowiązujących terminach. Od momentu uzyskania decyzji o statusie uchodźcy czy ochronie uzupełniającej cudzoziemiec ma tylko 60 dni czasu na wystąpienie o pomoc integracyjną. Po tym czasie nie ma możliwości złożyć wniosku o taką pomoc.


Data odpowiedzi:

2008-08-07 09:59:13

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii