Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

dzien dobry co może zrobić bezrobotna kobieta obywatelka rumunii,żyjąca w Polsce i posiadająca dziecko żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne i móc korzystać bezpłatnie ze służby zdrowia ?

Odpowiedź

Jako obywatelka kraju członkowskiego Unii Europejskiej obywatelka Rumunii jest objęta regulacjami zarówno ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jak i ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Na podstawie tych przepisów prawo do świadczeń medycznych wiąże się przede wszystkim z:

a) wykonywaniem pracy na terytorium RP lub prowadzeniem tu działalności gospodarczej (i opłacaniem w związku z tym składek na ubezpieczenie),
lub

b) posiadaniem statusu osoby bezrobotnej (wymaga to zarejestrowania się w Urzędzie Pracy w tym charakterze) i złożeniem dodatkowego wniosku o objęcie ubezpieczeniem medycznym,
lub

c) samodzielnym opłacaniem składek na ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia (jest to jednak dość kosztowne rozwiązanie).

Jeżeli opisana w pytaniu osoba nie wykonuje Pani pracy, ma możliwość zarejestrowania się w charakterze osoby bezrobotnej w Urzędzie Pracy oraz złożenia wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz swojego dziecka.

Wymaganym dokumentem, który Pani powinna przedstawić jest paszport. Jeżeli osoba ma nadany numer PESEL, powinna go podać (dobrze mieć przy sobie decyzję nadającą ten numer), jeżeli jednak go nie posiada, nie jest to przeszkodą do rejestracji w charakterze osoby bezrobotnej.

Urząd Pracy nie powinien też wymagać zameldowania. Jeżeli jednak Pani posiada zameldowanie, to właściwym do rejestracji będzie Urząd Pracy w rejonie Pani meldunku.

Cudzoziemiec, który nie jest zameldowany, sam może sobie wybrać placówkę, w której się zarejestruje – najlepiej jednak, aby był to Urząd Pracy właściwy ze względu na miejsce faktycznego zamieszkania.

Trzeba pamiętać, że obywatel innego kraju UE ma prawo przebywać w Polsce przez okres 3 miesięcy, po jego upływie powinien zarejestrować swój pobyt w Wydziale Spraw Cudzoziemców właściwego ze względu na miejsce pobytu Urzędu Wojewódzkiego.

Dlatego też może się zdarzyć, że po upływie tego czasu Urząd Pracy poprosi Panią o dostarczenie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Rejestracja w Urzędzie Wojewódzkim zostanie dokonana, jeżeli spełni Pani wymagania przewidziane ustawą o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

Ustawa przewiduje, ze prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące przysługuje obywatelowi UE, jeżeli w Polsce pracuje, studiuje, jest małżonkiem polskiego obywatela albo posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Polski (tak, aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej).

Aby nie utracić statusu osoby bezrobotnej (i prawa do ubezpieczenia) należy stawiać się w wyznaczonych terminach do Urzędu Pracy, a także zgłaszać się do pracodawców, wskazanych przez Urząd w celu ewentualnego podjęcia pracy. Jeżeli znajdzie Pani zatrudnienie, wówczas prawo do bezpłatnego korzystania ze służby zdrowia będzie wiązało się z opłacaniem składek na ubezpieczenie przez pracodawcę.


Data odpowiedzi:

2012-06-25 10:05:47

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii