Refleksje praktyków edukacji migrantów

Publikacja jest zbiorem 11 artykułów napisanych przez nauczycielki i inne osoby pracujące w instytucjach oświatowych w Polsce. Każdy z tekstów poświęcony jest autorskim działaniom podejmowanym w placówkach przyjmujących dzieci cudzoziemskie w Polsce (w szczególności uczniów uchodźczych i uczennice uchodźcze), mającym przyczynić się do powstania zintegrowanej społeczności szkolnej i placówki wielokulturowej. Wśród działań i rozwiązań opisanych w publikacji znajdują się m.in. zatrudnienie w szkole pomocy nauczyciela lub osoby pracującej w charakterze asystenta międzykulturowego czy asystentki międzykulturowej, działania skierowane do rodziców uczniów i uczennic polskojęzycznych, zwiększające ich wiedzę na temat uchodźstwa i migracji oraz działania wspierające naukę języka polskiego jako obcego. Książka stanowi cenny zapis wyzwań stających przed placówkami oświatowymi przyjmującymi dzieci cudzoziemskie, oferując jednocześnie konkretne rozwiązania w tym zakresie opisane przez osoby mające praktykę w pracy z uczniami i uczennicami cudzoziemskimi.

Książkę można zamówić bezpłatnie w Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej: biuro@ffrs.org.pl.

Więcej informacji na stronie FRS: www.ffrs.org.pl

2014-03-06

Pobierz pliki