Polityka ochrony praw dziecka

Polityka ochrony praw dziecka Fundacji Polskie Forum Migracyjne z siedzibą w Izabelinie 

 

Spis treści: 

1. Słownik 

2. Postanowienia wstępne 

3. Weryfikowanie, przygotowanie oraz podnoszenie kompetencji personelu Fundacji kontaktującego się z dziećmi 

4. Wsparcie rodziców w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem 

5. Wsparcie dzieci w zakresie ochrony przed krzywdzeniem 

6. Procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji 

7. Zasady ochrony danych osobowych dziecka 

8. Zasady bezpiecznych relacji na linii personel placówki – dziecko, określające jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z dzieckiem 

9. Akty prawne chroniące prawa dziecka w Polsce 

10. Zapisy końcowe 

 

Część 1. Słownik: 

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

1. Dziecku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną poniżej 18 roku życia. 

2. Krzywdzie – należy przez to rozumieć szkodę niemajątkową dotykającą sfery psychicznej poszkodowanego, obejmującą przemoc fizyczną czyli wszelkie celowe, intencjonalne działania wobec dziecka powodujące ból lub urazy na jego ciele, między innymi bicie, szarpanie, popychanie, rzucanie przedmiotami, itp. oraz psychiczną, w tym poniżające i upokarzające traktowanie, w szczególności obraźliwe nazywanie, nadmierna krytyka, umniejszanie, uporczywe zawstydzanie, zamknięcie w odosobnieniu oraz izolacja. 

3. Zagrożeniu dobra Dziecka – należy przez to rozumieć działania i zaniechania podejmowane przez rodziców, opiekunów prawnych bądź inne osoby, pod których opieką Dziecko pozostaje, obejmuje również dopuszczanie się zaniedbań względem Dziecka takich jak w szczególności: zaniedbanie higieny, zdrowia, żywienia Dziecka, niedostosowanie ubioru Dziecka do warunków atmosferycznych, brak właściwego nadzoru między innymi nad wypełnianiem przez Dziecko obowiązku szkolnego, negatywne nastawianie Dziecka przeciwko drugiemu z rodziców bądź jego rodzinie. 

4. Innych przestępstwach na szkodę Dziecka – należy przez to rozumieć wykorzystywanie seksualne (w tym komercyjne wykorzystywanie seksualne), zgwałcenie Dziecka, molestowanie Dziecka, rozpijanie Dziecka, grooming, porwanie Dziecka, porzucenie Dziecka, pornografia Dziecięca, niealimentacja Dziecka. 

5. Ochronie – należy przez to rozumieć podejmowanie wszelkich uzasadnionych działań mających na celu zapobieganie Krzywdzie Dziecka, Zagrożeniom dobra Dziecka, Innym przestępstwom na szkodę Dziecka oraz odpowiednia reakcja w sytuacji wystąpienia Krzywdy, Zagrożenia dobru Dziecka oraz Innych przestępstw na szkodę Dziecka. 

6. Procedurze „Niebieskiej Karty” – należy przez to rozumieć uregulowaną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U.2011.209.1245 z dnia 2011.10.03), wydanym jako akt wykonawczy na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2021.1249 t.j. z dnia 2021.07.09), obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

7. Fundacji – należy przez to rozumieć fundację Polskie Forum Migracyjne z siedzibą w Izabelinie (05-080) przy ul. Orła Białego 44 A, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000272075, NIP: 1181879509, REGON: 14085197900000. 

8. Dokumencie – należy przez to rozumieć niniejszą politykę ochrony praw Dziecka. 

9. Osobie najbliższej – należy przez to rozumieć wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu. 

10. Personel Fundacji – wszystkie osoby pracujące lub współpracujące z Fundacją, w tym również wolontariuszy/wolontariuszki, stażystów/stażystki oraz praktykantów/ praktykantki, psychologów/psycholożki, terapeutów/terapeutki oraz inne osoby pracujące i współpracujące z Fundacją, w szczególności bez względu na rodzaj stosunku prawnego jaki ich z Fundacją łączy, jego odpłatność czy nieodpłatność. 

 

Część 2. 

Postanowienia wstępne: 

 

1. Zapisy Polityki ochrony praw dziecka wskazane w niniejszym dokumencie obowiązują cały Personel Fundacji oraz Klientów/Klientki Fundacji. 

2. Celem wprowadzonej polityki ochrony praw dziecka w Fundacji jest zapewnienie Dzieciom lepszej ochrony przed krzywdzeniem w Polsce.

3. Podstawowe zasady ochrony dzieci zawarte w polityce ochrony praw dziecka dotyczą:

  • a. Część 3. Weryfikowania, przygotowania oraz podnoszenia kompetencji personelu Fundacji kontaktującego się z dziećmi.
  • b. Część 4. Wsparcia rodziców oraz opiekunów prawnych w zakresie ochrony Dzieci przed wyrządzeniem krzywdy, Zagrożeniami dobra Dzieci oraz Innymi przestępstwami popełnianymi na szkodę Dzieci.
  • c. Część 5. Wsparcia Dzieci w zakresie ochrony przed krzywdą.
  • d. Część 6. Procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji.

4. Zasady obowiązujące w Fundacji wskazane w niniejszym Dokumencie obowiązują cały Personel Fundacji. 

5. Każda z osób, o których mowa w ust. 1 powyżej zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Dokumentu oraz do przestrzegania postanowień w nim zawartych.

6. Przy wykonywaniu postanowień zawartych w niniejszym Dokumencie każda z osób wskazanych w ust. 1 zobowiązana jest do poszanowania podstawowych praw człowieka, sprawiedliwości społecznej oraz godności ludzkiej. 

7. Personel Fundacji zobowiązany jest do okazywania szacunku wszystkim osobom w równym stopniu, bez względu na płeć, religię, kolor skóry, pochodzenie narodowe lub etniczne, język, stan cywilny, orientację seksualną, wiek, status społeczno-ekonomiczny, niepełnosprawność, przekonania polityczne lub jakiekolwiek inne cechy wyróżniające.

8. Osoby wchodzące w skład Personelu Fundacji zobowiązane są do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz do stosowania się do postanowień zawartych w dokumencie Polityka ochrony Klientów/Klientek i Personelu Fundacji, Procedurze antymobbingowej oraz Zasadach Świadczenia usług oraz innych dokumentów przyjętych przez Fundację.

9. Prezeska Fundacji wyznaczy odpowiednie osoby do monitoringu realizacji postanowień zawartych w Dokumencie.

 

Część 3. 

Weryfikowanie, przygotowanie oraz podnoszenie kompetencji personelu Fundacji kontaktującego się z dziećmi 

 

1. Rekrutacja Personelu Fundacji, który pracuje bezpośrednio z Dziećmi, odbywa się według zasad, które obejmują ocenę merytorycznego przygotowania osób kandydujących oraz, w zależności od potrzeb, sprawdzenie ich referencji oraz możliwość dopuszczenia do kontaktu z dziećmi. Osoba kandydująca do pracy w Fundacji oraz wchodząca w skład Personelu Fundacji wyraża zgodę na sprawdzenie przez Fundację swoich referencji. 

2. Osoba nadzorująca rekrutacje od strony Fundacji przed przystąpieniem osoby zgłaszającej się do pracy lub wolontariatu bezpośrednio z dziećmi: 

  • a. dokonuje rejestracji osoby, zbierając podstawowe dane umożliwiające weryfikację w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
  • b. weryfikuje osobę w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym lub jeśli nie można dokonać weryfikacji odbiera od osoby oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa na szkodę małoletniego oraz o toczących się względem tej osoby postępowaniach karnych i dyscyplinarnych. Poucza też osobę o odpowiedzialności prawnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
  • c. zapoznaje osobę z podstawowymi zasadami kontaktu z dziećmi i przekazuje oświadczenie o zobowiązaniu się do ich przestrzegania. Wzór powyższych oświadczeń znajduje się w Załączniku 1;
  • d. w przypadku kiedy planowana praca/wolontariat dotyczą działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, to zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle seksualnym osoba nadzorująca rekrutację jest zobowiązana przed zawarciem umowy sprawdzić taką osobę w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (rejestr z dostępem ograniczonym) oraz w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Sprawdzenie w rejestrze sprawców dokumentowane jest wydrukiem informacji zwrotnej wygenerowanej z Rejestru. Powyższe dokumenty przechowywane są w dokumentacji osoby sprawdzanej.

3. Fundacja uzyskuje zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące osób wchodzących w skład Personelu Fundacji pracujących bądź współpracujących bezpośrednio z Dziećmi – gdy jest to dozwolone przepisami obowiązującego prawa. Fundacja nie podejmuje współpracy z osobami, które skazane są za popełnienie przestępstwa umyślnego. 

4. Fundacja nie podejmuje współpracy z osobami, które skazane są za popełnienie przestępstwa umyślnego bądź występujących w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (rejestr z dostępem ograniczonym) oraz w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. 

5. W ciągu tygodnia od dnia rozpoczęcia pracy w Fundacji osoba wchodząca w skład Personelu Fundacji odbywa szkolenie w zakresie przemocy wobec Dzieci, w formie online lub stacjonarnie, zakończone testem wiedzy, z którego pozytywną ocenę przedstawia osobie pracującej w HR oraz osobie przełożonej.

6. Nie rzadziej niż co 2 (dwa) lata każda z osób wchodzących w skład Personelu Fundacji odbywa szkolenie związane z ochroną praw dziecka każdorazowo wskazywane przez Fundację. 

7. Personel Fundacji ma łatwy dostęp do danych kontaktowych lokalnych placówek, które zajmują się ochroną Dzieci oraz zapewniają pomoc w nagłych wypadkach (Policja, Sąd Rodzinny, Centrum Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówki ochrony zdrowia). 

 

Część 4. 

Wsparcie rodziców oraz opiekunów prawnych w zakresie ochrony Dzieci przed wyrządzeniem Krzywdy, Zagrożeniami dobra Dzieci oraz Innymi przestępstwami popełnianymi na szkodę Dzieci 

 

1. Fundacja oferuje rodzicom oraz opiekunom prawnym wsparcie w zakresie wychowania Dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem. 

2. W Fundacji znajdują się materiały w różnych językach dla rodziców oraz opiekunów prawnych Dzieci, na temat wychowania Dzieci bez przemocy, ochrony Dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem, zagrożeń bezpieczeństwa Dziecka w Internecie, możliwości podnoszenia umiejętności wychowawczych, danych kontaktowych placówek zapewniających pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych. 

3. Każdy z rodziców oraz opiekunów prawnych korzystających z pomocy oraz wsparcia Fundacji ma możliwość zapoznania się z niniejszym Dokumentem, który jest dostępny w siedzibie Fundacji oraz na stronie www.forummigracyjne.org. Istnieje również możliwość zapoznania się z Dokumentem w języku angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim. 

Część 5. 

Wsparcie Dzieci w zakresie ochrony przed Krzywdą 

 

1. W ramach indywidualnego wsparcia dla Dzieci, rodziców oraz opiekunów prawnych poruszany jest temat praw Dziecka, ochrony przed wykorzystywaniem, profilaktyki przemocy rówieśniczej oraz bezpieczeństwa Dzieci w Internecie. 

2. Fundacja zapewnia Dzieciom, rodzicom oraz opiekunom prawnym konsultacje z terapeutą oraz psychologiem lub referuje do podmiotu, który zapewni takie konsultacje.

3. W ramach pracy terapeutycznej z Dziećmi dotkniętymi doświadczeniami przemocy i dyskryminacji podejmowane są działania mające na celu wsparcie ich w radzeniu sobie ze skutkami psychospołecznymi tych doświadczeń oraz wsparcie Dzieci w procesie powrotu do zdrowia i prawidłowego rozwoju. 

4. Dzieci, które doświadczyły Krzywdy, uzyskują w Fundacji diagnozę i wsparcie z zachowaniem wszystkich istotnych elementów opisanych w dokumencie „Standardy diagnozy specjalistycznej dzieci z doświadczeniem przymusowej migracji” [w:] „Dzieci-uchodźcy. Standardy, narzędzia diagnozy i wsparcie psychologiczne”. 

5. W procesie terapeutycznym Dziecko ma zapewnioną pełną poufność ze strony psychologa, poza sytuacjami, w których zgłaszana jest przemoc, czy inne działanie mogące zaszkodzić bezpieczeństwu Dziecka. 

6. W Fundacji są dostępne dla Dzieci materiały edukacyjne w zakresie: praw Dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem seksualnym oraz zasad bezpieczeństwa w Internecie (broszury, ulotki, książki, w różnych językach). 

7. W Fundacji dostępne są informacje dla Dzieci na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla Dzieci oraz młodzieży. 

 

Część 6. 

Procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji 

 

1. Zagrożenie bezpieczeństwa Dziecka ze strony rodzica bądź opiekuna prawnego 

1) Postępowanie w przypadku wyrządzania Krzywdy Dziecku przez rodzica bądź opiekuna prawnego 

Procedura wewnętrzna

Każda z osób wchodzących w skład Personelu Fundacji, która powzięła uzasadnione 

podejrzenie wyrządzenia Krzywdy Dziecku w tym stosowania w stosunku do Dziecka przemocy przez rodzica bądź opiekuna prawnego, zobowiązana jest do niezwłocznego złożenia zawiadomienia na Policję lub do Ośrodka Pomocy Społecznej. W miarę możliwości przed zawiadomieniem Policji lub Ośrodka Pomocy Społecznej należy o zaistniałej sytuacji poinformować bezpośrednią przełożoną, Specjalistkę ds przeciwdziałania przemocy (dzieci@forummigracyjne.org) oraz Zarząd Fundacji. Natomiast w przypadku konieczności natychmiastowego zawiadomienia Policji lub Ośrodka Pomocy Społecznej ww. osoby należy zawiadomić w dalszej kolejności. 

Procedura zewnętrzna – Procedura „Niebieskiej Karty” 

1. Wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia), w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. 

2. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” z uwagi na nieobecność osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia, wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie. 

3. W przypadku gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest niewykonalne, wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje bez udziału tej osoby.

4. Wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. 

5. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec Dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury przeprowadza się co do zasady w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. 

6. Jeżeli osoby, o których mowa w pkt 5 mogą być sprawcami przemocy wobec Dziecka, to działania z udziałem Dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej Osoby najbliższej. 

7. Działania z udziałem Dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie, powinny być prowadzone w miarę możliwości w obecności psychologa. 

8. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że dotyczy jej przemoc, przekazuje się formularz „Niebieska Karta — B”. Jeżeli osobą dotkniętą przemocą jest Dziecko, formularz „Niebieska Karta — B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Formularza „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. 

9. Po sporządzeniu formularza „Niebieska Karta – A” należy przekazać go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury. Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” pozostawia się u wszczynającego procedurę. 

10. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania przekazuje formularz członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

11. Na posiedzeniu członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”. 

12. W posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej nie uczestniczy Dziecko. 

13. Niestawiennictwo osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, nie wstrzymuje prac zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. 

14. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wypełniają formularz „Niebieska Karta – D” w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. 

2) Postępowanie w przypadku Zagrożenia dobra Dziecka 

W przypadku podejrzenia, że działania podejmowane przez rodzica lub opiekuna prawnego prowadzą do Zagrożenia dobra Dziecka interwencja przebiega dwuetapowo: 

1. W pierwszej kolejności Specjalistka ds przeciwdziałania przemocy organizuje spotkanie z rodzicami bądź opiekunami prawnymi w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy oraz ustalenia zasad dalszego postępowania oraz poinformowania rodziców bądź opiekunów prawnych o skutkach negatywnych działań lub zaniechań wobec Dziecka. Na tym etapie możliwe jest również zawarcie z rodzicami bądź opiekunami prawnymi umowy, która w sposób wyraźny określa zasady współpracy w celu udzielenia pomocy Dziecku. 

2. W przypadku gdy rodzice bądź opiekunowie prawni odmówią uczestnictwa w spotkaniach ustalonych w ramach umowy lub też nie będą stosować się do przyjętych wspólnie zasad, zastosowanie znajduje następny etap – Specjalistka ds przeciwdziałania przemocy powiadamia o sytuacji właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez podanie swoich danych, danych Dziecka, adresu zamieszkania Dziecka oraz opisu sprawy, z uwzględnieniem danych rodziców bądź opiekunów, których działania prowadzą do Zagrożenia dobra Dziecka. 

3) Obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa 

Każda z osób, która dowie się o popełnieniu przestępstwa przez rodzica lub opiekuna prawnego, w tym Innych przestępstw na szkodę Dziecka ma obowiązek prawny niezwłocznego zgłoszenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na Policję lub do Prokuratora. Przed zawiadomieniem Policji należy zadbać o bezpieczeństwo Dziecka i odseparować go od osoby podejrzanej o popełnienie w stosunku do Dziecka przestępstwa. W miarę możliwości przed zawiadomieniem Policji lub Prokuratora należy o zaistniałej sytuacji poinformować bezpośrednią przełożoną, Specjalistkę ds przeciwdziałania przemocy oraz Zarząd Fundacji. Natomiast w przypadku konieczności natychmiastowego zawiadomienia Policji lub Prokuratora Prezeskę Fundacji należy zawiadomić w dalszej kolejności. Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stanowi załącznik do niniejszego Dokumentu. 

2. Zagrożenie bezpieczeństwa Dziecka ze strony Personelu Fundacji 

1. W przypadku powzięcia informacji, iż osoba wchodząca w skład Personelu Fundacji wyrządza Dziecku Krzywdę bądź dopuszcza się względem niego przestępstwa należy odsunąć daną osobę od pracy z Dziećmi do czasu wyjaśnienia sprawy. 

2. W przypadku, gdy zostanie powzięte podejrzenie, że osoba wchodząca w skład Personelu Fundacji dopuszcza się przestępstwa na szkodę Dziecka, w tym innego przestępstwa na szkodę Dziecka, każdy ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o powyższym Policji lub też właściwej miejscowo Prokuratury. Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o przestępstwie skutkuje odpowiedzialnością karną. 

W miarę możliwości przed zawiadomieniem Policji lub Prokuratora należy o zaistniałej sytuacji poinformować bezpośrednią przełożoną, Specjalistkę ds przeciwdziałania przemocy oraz Zarząd Fundacji. Natomiast w przypadku konieczności natychmiastowego zawiadomienia Policji lub Prokuratora ww. osoby należy zawiadomić w dalszej kolejności. 

3. W przypadku gdy osoba wchodząca w skład Personelu Fundacji dopuściła się wobec Dziecka innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa na jego szkodę, Specjalistka ds przeciwdziałania przemocy powinna zbadać wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności wysłuchując pracownika podejrzewanego o krzywdzenie, Dziecko oraz innych świadków zdarzenia. W sytuacji, gdy naruszenie dobra Dziecka jest znaczne, w szczególności gdy doszło do dyskryminacji lub naruszenia godności Dziecka, Zarząd Fundacji powinien rozważyć rozwiązanie stosunku prawnego z osobą, która dopuściła się krzywdzenia. 

3. Zagrożenie bezpieczeństwa Dziecka ze strony innego Dziecka 

1. W przypadku podejrzenia krzywdzenia Dziecka przez inne Dziecko należy przeprowadzić rozmowę z rodzicami bądź opiekunami prawnymi Dziecka podejrzewanego o krzywdzenie oraz z tym Dzieckiem, jeżeli jego rozwój psychofizyczny na to pozwala. Wspólnie z rodzicami bądź opiekunami prawnymi Dziecka należy opracować plan naprawczy. Z rodzicami bądź opiekunami prawnymi Dziecka poddawanego krzywdzeniu należy opracować plan zapewnienia mu bezpieczeństwa, włączając w ten plan sposoby odizolowania go od źródeł zagrożenia.

2. Należy upewnić się, że Dziecko podejrzewane o krzywdzenie innego Dziecka samo nie jest krzywdzone przez rodziców bądź opiekunów prawnych, innych dorosłych bądź inne Dzieci. W przypadku potwierdzenia takiej okoliczności należy zastosować procedurę, o której mowa powyżej w odniesieniu do rodziców i opiekunów prawnych. 

3. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest Dziecko w wieku od 13 do 17 lat, a jego zachowanie stanowi czyn karalny, należy odbyć rozmowę z rodzicami bądź opiekunami prawnymi Dziecka krzywdzącego oraz krzywdzonego oraz poinformować właściwy miejscowo sąd rodzinny lub Policję poprzez pisemne zawiadomienie. 

4. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest osoba powyżej lat 17, a jej zachowanie stanowi przestępstwo, wówczas należy poinformować właściwą miejscowo jednostkę policji lub prokuratury poprzez pisemne zawiadomienie. 

 

Część 7. 

Zasady ochrony danych osobowych Dziecka 

 

1. Dokumentacja dotycząca Dzieci jest poufna, przechowywana w szafach zabezpieczonych zamknięciem na klucz, a dostęp do niej mają tylko uprawnione osoby. 

2. Utrwalenie wizerunku jest możliwe wyłącznie po udzieleniu zgody w formie pisemnej. W przypadku wizerunku Dzieci zgodę wyraża rodzic bądź opiekun prawny. 

 

Część 8. 

Zasady bezpiecznych relacji na linii Personel Fundacji – Dziecko, określające jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z Dzieckiem 

 

1. kontakt fizyczny z Dzieckiem – przebiega w poszanowaniu jego odrębności, tylko w zakresie koniecznym do skutecznego wsparcia np. fizjoterapeutycznego i zawsze za zgodą Dziecka i rodzica bądź opiekuna prawnego;

2. komunikacja werbalna z Dzieckiem – odbywa się z szacunkiem dla jego zasobów i deficytów, uwzględnia potrzeby rozwojowe, barierę językową, jest zawsze nakierowana na jak najlepszy interes Dziecka; 

3. równe traktowanie – wszystkie Dzieci w Fundacji są traktowane z równym szacunkiem bez względu na status społeczny i prawny, narodowość, przynależność etniczną, wyznanie, kolor skóry etc.; 

4. kontakty bezpośrednie i online z Dzieckiem poza Fundacją – przebiegają zawsze za zgodą Dziecka i rodzica bądź opiekuna prawnego, dotyczą tylko celów wskazanych przez Dziecko i rodzica bądź opiekuna prawnego; 

5. czynności higieniczno – pielęgnacyjne – są podejmowane sporadycznie, tylko jeśli wymaga tego sytuacja, a Dziecko korzysta ze wsparcia bez obecności rodzica bądź opiekuna prawnego (np. pomoc w zaprowadzeniu do toalety). Należy zadbać o to, żeby w każdej z takich czynności asystowała inna osoba z Fundacji lub osoba pod której opieką znajduje się dziecko (np.: nauczyciel/nauczycielka); 

6. dyscyplinowanie Dziecka – przebiega zawsze w sposób łagodny, empatyczny, z poszanowaniem praw Dziecka, oraz zgodnie z zasadami porozumienia bez przemocy. 

 

Część 9. 

Akty prawne chroniące prawa Dziecka w Polsce 

 

Akty prawne, w oparciu o które należy tworzyć postanowienia zawarte w Dokumencie, należy tworzyć na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Szczególnie istotne są następujące akty prawne: 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997.78.483) – zapisy regulują ochronę Dziecka przed przemocą, wyzyskiem i demoralizacją. 

2. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 roku (Dz. U. 1991.120.526 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014.191, t.j. z późń. zm.) – zapisy regulują obowiązki nauczyciela oraz postępowania dyscyplinarnego wobec niego. 

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572, t.j. z późn. zm.) – w tym dokumencie zawarte są obowiązki placówki oświatowej, w tym uprawnienia dyrektora placówki. 

5. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015.583, t.j.) – ustawa regulująca relację pomiędzy rodzicami a Dzieckiem oraz rodzicami i placówką oświatową, a także władzę rodzicielską, kontakty rodzica z Dzieckiem oraz reprezentację Dziecka. 

6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997.88.553 z późn. zm) oraz Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego – akty prawne regulujące m.in. interwencję w przypadku popełnienia przestępstwa na szkodę Dziecka. 

7. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014.101, t.j. z późń.zm.) – akt prawny regulujący m.in. interwencję w przypadku zagrożenia dobra Dziecka, w tym jego zaniedbywania. 

8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich (Dz.U. część 2014.382, t.j.) – ustawa regulująca m.in. interwencję w przypadku popełnienia czynu karalnego przez Dziecko lub przejawiania przez nie objawów demoralizacji. 

9. Ustawa z dnia 20 września 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 2011.209.1245) (Dz. U. 2005.180.1493 z późń.zm.) – ustawa regulująca m.in. interwencję w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie.

10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

2006.90.631, t.j. z późń. zm.) – ustawa w oparciu o którą można stworzyć regulacje dotyczące ochrony wizerunku Dziecka w placówce. 

11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014.121, t.j.) – zakres regulacji dotyczących ochrony dóbr osobistych Dziecka. 

12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182, t.j. z późn. zm) – zakres regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Dziecka. 

 

Część 10. 

Zapisy końcowe 

 

Przyjęte zasady i praktyki ochrony Dzieci są sukcesywnie wdrażane w Fundacji oraz będą monitorowane przynajmniej raz na rok.