Integracja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Cały świat w naszej klasie 2018/2019

Opis:

Od siedmiu lat projekt buduje u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (5-7 lat) postawy otwartości i tolerancji wobec imigrantów, uchodźców i osób odmiennych kulturowo.

Cel projektu:

 • zapoznanie dzieci z charakterystykami kultur [sfera poznawcza]
 • przygotowanie dzieci do funkcjonowania w środowisku międzykulturowym poprzez ukształtowanie postawy szacunku do odmienności kulturowej oraz postawy pokojowego rozwiązywania nieporozumień kulturowych [sfera emocjonalna i wolicjonalna].

Wyżej wymienione cele stanowią cele bezpośrednie projektu. Celem pośrednim zaś jest zachęcenie grona pedagogicznego oraz rodziców do promocji postawy otwartości i tolerancji wobec odmienności kulturowej w toku ich działalności dydaktyczno-pedagogicznej (nauczyciele), codziennej zabawy (rodzice).

Działania:

 • dystrybucja wydanego w 2016 r. dodruku Pakietu edukacyjnego „Cały świat w naszej klasie” z zakresu edukacji międzykulturowej, poświęconego następującym grupom cudzoziemców obecnych w Polsce. Pakiet edukacyjny składa się ze Skarbnicy wiedzy, Bajek międzykulturowych, Scenariuszy zajęć międzykulturowych oraz Gry memo;
 • przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji międzykulturowej w oparciu o ww. Pakiet w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz w szkołach podstawowych dla dzieci 5-7-letnich;
 • wsparcie psychologiczne dla dzieci doświadczających przemocy i dyskryminacji oraz ich rodziców;
 • przeprowadzenie warsztatu dla rodzin wielojęzycznych i wielokulturowych, dzięki którym rodzice nabędą kompetencji, by wspierać swoje dzieci i pielęgnować wielojęzyczność i wielokulturowość;
 • organizacja i przeprowadzenie sesji fotograficznych dokumentujących działania projektowe, a następnie wykorzystanie zdjęć w celach promujących projekt i działalność PFM na rzecz wielokulturowości.

Rezultaty:

Rezultaty twarde:

 • dystrybucja części Pakietu (Skarbnica wiedzy, Bajki międzykulturowe, Gra memo) wśród nauczycieli z przedszkoli i szkół na terenie m.st. Warszawy, gdzie będą realizowane warsztaty dla dzieci;
 • przeprowadzenie 25 warsztatów międzykulturowych dla dzieci w przedszkolach i szkołach;
 • udział około 300 dzieci z warszawskich przedszkoli lub szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne w warsztatach międzykulturowych;
 • wsparcie psychologiczne dzieci doświadczających przemocy i dyskryminacji (oraz wsparcie rodziców), w sumie 172 godzin wsparcia;
 • przeprowadzenie 1 warsztatu dla rodzin wielojęzycznych i wielokulturowych;
 • przeprowadzenie 9 sesji fotograficznych podczas warsztatów i postprodukcja zdjęć;
 • napisanie i opublikowanie w artykułów nt. integracji i edukacji migrantów w polskiej szkole.

  Rezultaty miękkie:
 • zapoznanie dzieci z różnorodnością kulturową oraz pokazanie pozytywnych skutków wynikających z faktu, że Polska staje się krajem zróżnicowanym kulturowo;
 • wsparcie rodziców i nauczycieli w procesie edukacji międzykulturowej dzieci;
 • wypełnienie luki na rynku materiałów i pomocy edukacyjnych w zakresie edukacji międzykulturowej;
 • wsparcie dzieci doświadczających dyskryminacji w procesie odbudowywania pozytywnej samooceny i radzenia sobie z przejawami dyskryminacji;
 • podniesienie u rodzin wielojęzycznych i wielokulturowych poczucia własnej wartości i przynależności do środowiska lokalnego i szkolnego;
 • zminimalizowanie zagrożenia aktami mowy i działań nienawiści (aktów dyskryminacji i nietolerancji o podłożu rasowym).

Czas trwania:
wrzesień 2018 – czerwiec 2019

Budżet:
81 510,00 zł, w tym dotacja z Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w wysokości 64 090,00 zł

Źródło finansowania:
Biuro Edukacji m.st. Warszawy, inne środki finansowe, w tym wkład własny

Partnerzy:
Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Biuro:
Warszawa

Koordynator:
Anna Maciejko

E-mail: a.maciejko@forummigracyjne.org

Data wprowadzenia:
2019-01-18 16:21:14

Data modyfikacji:
2019-01-18 16:21:14

Status:
Aktywny