Edukacja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Tyle świata w naszym mieście

Opis:

Chcemy pokazać uczestnikom projektu możliwości działania na rzecz migrantów i wpływu na ich sytuację.

Działania projektu skierowane są do dzieci w wieku szkolnym, młodzieży, a także do lokalnych edukatorów/liderów, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą.

Zaplanowaliśmy cykl spotkań-warsztatów o charakterze gier terenowych, które angażują uczestników w podejmowanie działań i przemyśleń. W spotkaniach będą uczestniczyć w charakterze współprowadzących gości migranci i uchodźcy.
Gry będą odbywać się w dużej mierze w warunkach pozaszkolnych - na obozach harcerskich, półkoloniach, w ramach zajęć domów kultury i bibliotek.
Drugim obszarem naszych działań w projekcie będzie przeprowadzenie szkolenia dla lokalnych edukatorów i edukatorek i przygotowanie ich do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą na temat uchodźców i zjawiska migracji.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest przekazanie grupom docelowym wiedzy na temat przyczyn i skutków migracji, ukazanie globalnych zależności między mieszkańcami krajów pochodzenia migrantów a populacjami w krajach przyjmujących - aby skłonić młodych ludzi do krytycznego myślenia i kształtowania zrozumienia dla sytuacji migrantów i uchodźców. Celem projektu jest też zachęcenie uczestników do podejmowania własnych, lokalnych działań na rzecz uchodźców.

Działania:
W ramach tego działania przeprowadzonych będzie 15 gier terenowych na temat przyczyn i skutków uchodźstwa.
W ramach każdej gry uczestnicy będą planować działania, w jaki sposób mogą pomóc uchodźcom. Wyniki ich przemyśleń zaprezentujemy online.

Z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej przeszkolimy też w tematyce uchodźczej grupę lokalnych liderów i aktywistów młodzieżowych.

Rezultaty:
W zaplanowanych grach terenowych weźmie udział około 300 osób: dzieci i młodzieży.
Warsztaty dla liderów przeznaczone są dla 15 uczestników.

Zabiegamy, aby głównym rezultatem tego projektu było poznanie rzeczywistości uchodźców przez uczestników i zrozumienie przyczyn, dla których szukają oni ochrony.

Czas trwania:
2.05.2017 - 30.11.2017

Budżet:
39 170,00 PLN

Źródło finansowania:
środki Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu 'Polska Pomoc"

Biuro:
Warszawa, ul. Szpitalna 5/14

Koordynator:
Agnieszka Kosowicz

E-mail: a.kosowicz@forummigracyjne.org

Data wprowadzenia:
2019-01-18 16:22:19

Data modyfikacji:
2019-01-18 16:22:19

Status:
Archiwalny