Edukacja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Międzykulturowa animacja społeczna

Opis:

Włącz nas: Międzykulturowa animacja społeczna na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci cudzoziemskich w Kordobie to projekt prowadzony równolegle w okolicach Warszawy i Argentynie.

Cel projektu:
Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci imigrantów mieszkających w Kordobie poprzez działania z zakresu animacji społeczno-kulturalnej. W Argentynie bardzo wiele dzieci cudzoziemskich nie uczęszcza w ogóle do szkoły. Wynika to z wielu czynników, w tym przede wszystkim niechęci Argentyńczyków do imigrantów zarobkowych z innych krajów Ameryki Południowej.
Cele szczegółowe:
1. Wzmacnianie postaw otwartości i szacunku wobec osób o odmiennej kulturze poprzez działania z zakresu animacji społeczno-kulturalnej
2. Wzmacnianie wśród dzieci cudzoziemskich i argentyńskich gotowości do wspólnego działania i korzystania z potencjału różnorodności kulturowej
3. Przygotowanie nauczycieli, animatorów kultury, przedstawicieli różnych organizacji, do kontynuowania działań zmierzających do wyrównywania szans edukacyjnych imigrantów poprzez animację społeczno-kulturalną
4. Uwrażliwienie polskiego społeczeństwa na potrzeby edukacyjne imigrantów mieszkających w Polsce i w Argentynie

Działania:

1. Szkolenie przedwyjazdowe
2. Przygotowanie i prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci i ich rodziców
3. Przygotowanie i organizacja wydarzeń / spotkań otwartych dla cudzoziemców i Argentyńczyków
4. Przygotowanie i prowadzenie zajęć metodologicznych
5. Inicjatywa edukacyjna
6. Promocja projektu.

Rezultaty:
Półroczny program animacji społecznej prowadzony w Kordobie w Argentynie przez wolontariuszkę.

Czas trwania:
2012

Źródło finansowania:
Program polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 roku

Partnerzy:
Fundacja "Kultury Świata"

Koordynator:
wolontariuszka Weronika Brączek

E-mail: aleksandra.gutowska@kulturyswiata.org

Data wprowadzenia:
2013-11-03 21:03:23

Data modyfikacji:
2013-11-03 21:03:23

Status:
Archiwalny