Edukacja cudzoziemców w Polsce

Projekt: Cały świat w naszej klasie

Opis:

Od pięciu lat projekt buduje u dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) postawy otwartości i tolerancji wobec imigrantów i uchodźców.

Cel projektu:

 • zapoznanie dzieci z charakterystykami kultur [sfera poznawcza]
 • przygotowanie dzieci do funkcjonowania w środowisku międzykulturowym poprzez ukształtowanie postawy szacunku do odmienności kulturowej oraz postawy pokojowego rozwiązywania nieporozumień kulturowych [sfera emocjonalna i wolicjonalna]

Wyżej wymienione cele stanowią cele bezpośrednie. Celem pośrednim zaś jest zachęcenie grona pedagogicznego oraz rodziców do promocji postawy otwartości i tolerancji wobec odmienności kulturowej w toku ich działalności dydaktyczno-pedagogicznej (nauczyciele), codziennej zabawy (rodzice).

Działania:

 • opracowanie oraz wydanie Pakietu edukacyjnego „Cały świat w naszej klasie” z zakresu edukacji międzykulturowej, poświęconego następującym grupom cudzoziemców obecnych w Polsce: Czeczeni, Białorusini, Somalijczycy, Irakijczycy, Wietnamczycy, (zgodnie z danymi UDSC są to grupy uchodźców najliczniej reprezentowane w Polsce, a jednocześnie grupy o których brakuje wiedzy zarówno dzieciom jak i dorosłym). Pakiet składa się ze Skarbnicy wiedzy, Bajek międzykulturowych, Scenariuszy zajęć międzykulturowych oraz Gry memo.
 • przygotowanie programu i przeprowadzenie cyklu warsztatów z zakresu edukacji międzykulturowej w oparciu o ww. Pakiet. w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla dzieci 5-6-letnich.
 • przygotowanie i przeprowadzenie cyku warsztatów otwartych Gra międzykulturowa Multi-Kulti-Play dla dzieci z rodzicami.
 • przygotowanie pomocy do pracy z dziećmi: pacynek, wlepek, gry planszowej, puzzli, gry memo.

Rezultaty:

Rezultaty twarde:

 • wydanie Międzykulturowego Pakietu Edukacyjnego, w nakładzie:
  - „Skarbnica wiedzy” - 400 egzemplarzy;
  - „Bajki międzykulturowe” - 400 egzemplarzy;
  - „Scenariuszy do zajęć międzykulturowych wraz z załącznikami - 40 egzemplarzy;
  - Gier memo- 400 egzemplarzy.
 • dystrybucja części Pakietu (Skarbnica wiedzy, Bajki międzykulturowe, Gra memo)wśród ok. 300 dzieci, będących uczestnikami warsztatów w przedszkolach oraz ok. 100 dzieci, będącymi uczestnikami warsztatów otwartych Multi-Kulti-Play
 • dystrybucja części Pakietu (Scenariusze zajęć międzykulturowych) wśród 13 placówek, w których odbędą się warsztaty.
 • udostępnienie Pakietu na stronie internetowej fundacji.
 • przeprowadzenie 100 godzin warsztatów międzykulturowych dla dzieci w przedszkolach i szkołach,
 • przeprowadzenie 25 godzin warsztatów otwartych Multi-Kulti-Play dla dzieci z rodzicami
 • udział około 300 dzieci z 10 warszawskich przedszkoli lub szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne w warsztatach międzykulturowych.
 • udział około 100 dzieci mieszkających w Warszawie w otwartych warsztatach Multi-Kulti-Play.

Rezultaty miękkie:

 • zapoznanie dzieci z różnorodnością kulturową Warszawy i Polski, oraz pokazanie pozytywnych skutków wynikających z faktu, że Polska staje się krajem zróżnicowanym kulturowo
 • wsparcie rodziców i nauczycieli w procesie edukacji międzykulturowej dzieci
 • wypełnienie luki na rynku materiałów i pomocy edukacyjnych w zakresie edukacji międzykulturowej

Czas trwania:
kwiecień 2011 - grudzień 2016

Budżet:
2011: 100 580 PLN (dotacja – 80 000 PLN), 2012: 67500, dotacja 54000; 2013: 50600 (dotacja - 40 000); 2014: 25300, dotacja 20000; 2014: 20900 dotacja z Fundacji PZU; 2015: 58800, dotacja 47000; 2015: 57760, dotacja (MEN) 46978; 2016: 94 530, dotacja 71550

Źródło finansowania:
Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja PZU

Partnerzy:
Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Biuro:
Izabelin

Koordynator:
Marta Piegat-Kaczmarczyk (2012-2013), Dorota Popowska (2011) Zuzanna Rejmer (2016)

E-mail: z.rejmer@forummigracyjne.org

Data wprowadzenia:
2017-12-04 14:24:44

Data modyfikacji:
2017-12-04 14:24:44

Status:
Archiwalny