Infolinia Migracyjna

WAŻNE! Zmiany w prawie o cudzoziemcach od 1 maja 2014!
Ta odpowiedź jest ARCHIWALNA, czeka na weryfikację zgodności z aktualnym stanem prawnym

Pytanie

jakie formalnosci nalezy spelnic aby osoba fizyczna mogła zatrudnić ukrainkę jako pomoc domową? Czy potrzebne jest zezwolenie na prace? dziekuje za odpowiedz

Odpowiedź

Kwestie związane z wykonywaniem pracy w Polsce przez cudzoziemców regulują przepisy

  • Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
  • Rozporządzenia Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków w których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na prace cudzoziemców
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

Zasadą ogólną jest konieczność uzyskiwania zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców (art. 87 ust 1 punkt 12 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Sposób i tryb wydania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca z dnia 29 stycznia 2009 r.

Zgodnie z § 3 ust.1 ww. rozporządzenia zezwolenie na pracę jest wydawane na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Wniosek taki składa się na odpowiednim formularzu. Wniosek rozpatruje właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy wojewoda. W Urzędach Wojewódzkich dostępne są odpowiednie formularze wniosków.

Warto zaznaczyć, że uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w charakterze pomocy domowej jest łatwiejsze do uzyskania niż zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca w innych zawodach. Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na prace cudzoziemców wojewoda nie ma obowiązku badania sytuacji na lokalnym rynku pracy w przypadku cudzoziemca, obywatela państwa graniczącego z Rzeczypospolitą Polską, lub państwa z którym Rzeczypospolita Polska współpracuje w zakresie migracji zarobkowych w ramach partnerstwa na rzecz mobilności ustanowionego między tym państwem a Unią Europejską, wykonującego pracy pielęgnacyjno opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym.

Podsumowując, w przypadku gdy będzie Pani wnioskowała o wydanie zezwolenia na zatrudnienie obywatelki Ukrainy w charakterze pomocy domowej, zezwolenie takie może być wydane bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy, co znacznie skraca procedurę i ułatwia uzyskanie przedmiotowego zezwolenia.


Data odpowiedzi:

2010-03-08 11:19:02

Komentarze

Twój komentarz
E-mail Hasło do usunięcia

Powrót do listy pytań w tej kategorii

UWAGA!
Nasze odpowiedzi nie stanowią w świetle prawa porady prawnej. Mają charakter wyłącznie informacyjny!

Z przykrością zawieszamy serwis Infolinii. Od ponad roku udzielamy porad na zasadzie wolontariatu - ale skala pytań znacznie przerasta nasze możliwości nieodpłatnego działania. Odblokujemy usługę, gdy tylko pozyskamy środki na prowadzenie Infolinii. Nadal udzielamy informacji telefonicznie i poprzez e-mail.
Opinie internautów o infolini Oceń nas

Infolinię Migracyjną wspierają:

Infolinia Migracyjna jest obecnie prowadzona dzięki wolontariackiej pracy PFM. Wcześniej, (2012-2014) prowadzona była w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 2. Projekt jest prowadzony w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oraz Wojewodą Mazowieckim. Działa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Projekt prowadzony był w latach 2009-2011 dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa, w ramach projektu Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców, prowadzonego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Wojewodą Mazowieckim.

Infolinia Migracyjna powstała przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Opinie internautów o Infolinii