Gdzie szkoła może szukać pomocy?

Kwestie prawne

 • Pomoc prawna dla szkoły

  Większość kwestii dotyczących obecności dzieci cudzoziemskich w polskiej szkole reguluje ustawa o systemie edukacji i rozporządzenie MENiS o dostępie dzieci cudzoziemskich do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z 2001 r. Według wiedzy PFM, nie istnieje obecnie system poradnictwa prawnego dla szkół goszczących cudzoziemskie dzieci, gorąco zachęcamy jednak szkoły do wymiany doświadczeń!

 • Pomoc prawna dla cudzoziemskiego dziecka

  W Polsce działa kilka organizacji pozarządowych udzielających bezpłatnych porad prawnych uchodźcom i cudzoziemcom. Polecamy: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Helsińską Fundację Praw Człowieka w Warszawie, Fundację A'Venir w Lublinie i Białymstoku oraz Centrum Porad Prawnych im. Haliny Nieć (z siedzibą w Krakowie, Centrum buduje też ogólnopolską sieć prawników specjalizujących się w sprawach dotyczących uchodźców). Informacje o tych organizacjach można znaleźć w dziale "kontakty".

Kwestie socjalne

 • Pomoc socjalna poza szkołą

  Wsparcie socjalne dzieciom ubiegającym się o status uchodźcy zapewnia ośrodek dla uchodźców, w którym mieszkają. Uchodźcy i osoby z pobytem tolerowanym mają natomiast prawo do pomocy społecznej - mogą korzystać z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej. Uchodźcom podczas pierwszego roku pobytu w Polsce przysługuje tzw. 'program integracyjny', czyli specjalny pakiet pomocy socjalnej udzielany przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Pomocy socjalnej udzielają osobom ubiegającym się o status, uchodźcom i osobom z pobytem tolerowanym także organizacje pozarządowe. Polecamy: Centrum Pomocy Uchodźcom Polskiej Akcji Humanitarnej, Caritas i Centrum Migranta w Warszawie, Fundację A'Venir w Lublinie i Białymstoku (informacje teleadresowe w dziale 'kontakty').

 • Pomoc socjalna w szkole

  Dzieci-uchodźcy i dzieci objęte zgodą na pobyt tolerowany mają prawo do wszelkich form pomocy socjalnej oferowanych przez szkołę polskim uczniom. Kwestie te reguluje ustawa o systemie edukacji w art. 94.

Wsparcie szkoły w edukacji międzykulturowej

 • Materiały edukacyjne

  W Polsce funkcjonuje coraz więcej publikacji, pomocnych w kształceniu dzieci na tematy dotyczące wielokulturowości. Szczególnie polecamy pozycje "Zrozumieć Innych czyli jak uczyć o uchodźcach" i "Edukacja wielokulturowa", wydane przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 2001 i 2003 roku. Wartościową publikację "Każdy Inny, Wszyscy równi" wydał Związek Harcerstwa Polskiego.

  Dużo materiałów edukacyjnych na temat uchodźców można znaleźć na stronach internetowych. Polecamy m.in. stronę Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (www.unhcr.org), stronę UNICEF (www.unicef.org), a także polskiej organizacji pozarządowej "Jeden Świat" (www.sci.org.pl)

 • Trenerzy i wolontariusze

  Co najmniej dwie organizacje pozarządowe w Polsce dysponują grupą trenerów i wolontariuszy, którzy odwiedzają szkoły z ofertą edukacyjną. Są to poznańskie Stowarzyszenie "Jeden Świat" oraz Edukacja Humanitarna Polskiej Akcji Humanitarnej w Warszawie. Szkoła może zaprosić wolontariusza, który poprowadzi lekcję, cykl lekcji czy zorganizuje warsztaty - kształt współpracy ustalany jest indywidualnie. Obie organizacje są doświadczone i prowadzą nauczanie na temat uchodźców, praw człowieka i humanitaryzmu od wielu lat.

2007-03-30