Egzaminy zewnętrzne

W przypadku, gdy dziecko cudzoziemskie od niedawna korzysta z edukacji w Polsce i nie posługuje się językiem polskim na tyle, aby móc napisać na przykład sprawdzian po ukończeniu szóstej klasy szkoły podstawowej, dyrektor szkoły może ubiegać się o zwolnienie ucznia z obowiązku przystępowania do egzaminu.

Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

- Dyrektor może ubiegać się o zwolnienie ucznia z egzaminu w szczególnych przypadkach zdrowotnych lub losowych. Przypadek, gdy uczeń wcale nie zna, lub słabo zna język polski, należy traktować właśnie jako przypadek losowy - mówi Adam Brożek, kierownik wydziału sprawdzianów Centralnej Komisji Edukacyjnej.

O zwolnieniu ucznia cudzoziemskiego z egzaminu decyduje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Choć przepisy nie mówią nic o terminach ubiegania się o takie zwolnienie, Brożek sugeruje, aby w miarę możliwości szkoła występowała o nie już na początku roku szkolnego.

- Choć oczywiście sama natura sytuacji losowych jest nieprzewidywalna i przepisy nie podają tutaj żadnych terminów - dodaje Brożek.

Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu nie niesie negatywnych konsekwencji dla jego dalszych możliwości nauki.

- Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest uzyskanie świadectwa z pozytywnymi wynikami, oraz przystąpienie (a nie uzyskanie pewnej liczby punktów!) do egzaminu - mówi Brożek. - Fakt uzyskania zwolnienia z egzaminu jest traktowany jako spełnienie tego drugiego warunku. Uczniowi pozostaje uzyskanie pozytywnych wyników na świadectwie.

Polskie przepisy nie przewidują żadnych innych ulg dla uczniów cudzoziemskich, na przykład takich, którzy uczą się w Polsce już dwa-trzy lata.

- Nie ma prawnych możliwości dania uczniowi większej ilości czasu na napisanie sprawdzianu (jak to jest w przypadku uczniów dyslektycznych), nie można też przekładać arkusza egzaminacyjnego na inne języki. Wyjątek stanowią uczniowie należący do mniejszości narodowych, choć te kwestie regulują już inne przepisy - mówi Brożek. - Uczniów z mniejszości należy zgłosić wcześniej, a Komisja Egzaminacyjna tłumaczy arkusze. Obecnie tworzone są takie arkusze w języku litewskim i ukraińskim.

Uczniowie-uchodźcy, czy inni uczniowie cudzoziemcy nie mają jednak obecnie prawa do tego rodzaju pomocy. Można ich zwolnić z egzaminu całkowicie - albo mogą pisać go na miarę swoich możliwości.

2009-02-27